Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Herb RP

Motto szkoły:

"Wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy zbudować Szkołę życzliwego środowiska,

w której jesteśmy otwarci na wzajemne potrzeby.

Wypracowaliśmy strategie wyboru i jego konsekwencji uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: wspólne dobro, wzajemny szacunek, akceptację drugiego człowieka"


Nauczanie zdalne.

Nauczanie zdalne. Klauzula informacyjna. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych ucznia jest Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi.
Może się Pani/Pan z nami skontaktować pod numerem telefonu (0-22) 774-87-13 lub adres mailowym sekretariat@spb.nieporet.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować lub adresem e-mail support@inbase.pl
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane ucznia przetwarzane będą w celu prowadzenia zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.poz. 493).
4. W celu realizacji nauki zdalnej zajęcia będą prowadzone za pomocą następującego/ych narzędzia/i:
a. za pomocą adresów mailowych;
b. za pomocą dziennika elektronicznego;
c. za pomocą platformy e-learningowej;
d. za pomocą komunikatorów (skype, teams, Messenger, whats-up)
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, za wyjątkiem narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznych określonych w punkcie 4. Przetwarzanie danych w zakresie narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej określonych w punkcie 4 odbywa się zgodnie z politykami określonymi przez ich dostawców np. Facebook.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w pkt. 3.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych ucznia niezbędnych do założenia konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (adres mailowy, numer telefonu , identyfikator na komunikatorze prawnego opiekuna) jest niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1118 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agnieszka Zbrzeżna, data: 06.04.2020 r., godz. 23.03
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 22.09.2020 r., godz. 21.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2020 r., godz. 21.20Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.09.2020 r., godz. 20.33Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
06.04.2020 r., godz. 23.05Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
06.04.2020 r., godz. 23.03Agnieszka ZbrzeżnaDodanie strony

Copyright

© 2009 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Zawartość merytoryczna: Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2009 r.