Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Herb RP

Motto szkoły:

"Wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy zbudować Szkołę życzliwego środowiska,

w której jesteśmy otwarci na wzajemne potrzeby.

Wypracowaliśmy strategie wyboru i jego konsekwencji uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: wspólne dobro, wzajemny szacunek, akceptację drugiego człowieka"


RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych sobowych 1 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi.
tel./fax: 22-774-87-13
e-mail: sekretariat@spb.nieporet.pl
adres WWW: spb.nieporet.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – panią Iwonę Hećko – Umińską przedstawiciela INBase sp.z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Stanisława Lentza 10, 02-956 Warszawa, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: support@inbase.pl, iod@spb.nieporet.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do w/w ustaw.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKAJĄCA Z RODO:
1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
3) usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych,
5) przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.

VII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
1) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
2) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
3) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
/-/ Agata Łukasiuk

Statystyka strony

Strona oglądana: 1844 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agnieszka Zbrzeżna, data: 09.04.2019 r., godz. 20.38
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 29.10.2019 r., godz. 01.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2019 r., godz. 01.03Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
09.04.2019 r., godz. 20.45Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
09.04.2019 r., godz. 20.41Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
09.04.2019 r., godz. 20.38Agnieszka ZbrzeżnaDodanie strony

Copyright

© 2009 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Zawartość merytoryczna: Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2009 r.